Utval

 

Arbeidsmiljøutvalet skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda.

Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i verksemda, og følge nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

AMU 2020-2021

Arbeidsgjevar:
Barbro Midtgård, styremedlem (vara: Rolf Haxthow)
Liv N. Hole, sekretær (vara: Gisle Johnsen)
Dagfinn Fredly, HMS-koordinator (vara: Gisle Johnsen)

Arbeidstakar:
Jannicke Høydal, leiar (vara: Marita Mandal)
Mona Sander, styremedlem (vara: Cathrine Gløersen Hole)
Stig Gunnar Støylen, hovudverneombod (vara: Leif Grimstad)


Monica Strand Fitje, Bedrifthelsetenesta

 

Elevane, dei tilsette, skuleleiinga og fylkeskommunen skal vere representerte. Elevane skal vere i fleirtal og elevrådet bør handsame sakene om skulemiljø før dei blir handsama i SMU. SMU skal medverke til at skulen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet med å skape eit godt skulemiljø. Alle saker som er viktig for skulemiljøet skal takast opp her. HMS-rapporten skal godkjennast av SMU før innsending.

SKULEMILJØUTVALET 2022-23
Leiar Liv Nordli Hole (leiargruppa)
Nestleiar Emte Aure (tilsett)
Barbro Midtgård (representant for fylkeskommunen)
Fredrik Oldeide Haugseth 1TI2 (elevrådet)
Emma Strømme 3STP1 (elevråd)
Amund Tomren Slemmen 3RA1(elevrepresentant)
Jahn Bejar Saadi 2ST1 (elevrepresentant)
Viktoria Ozolina 3ST1 (elevrepresentant)

 

Det skal være skuleutval ved alle vidaregåande skular. I utvalet skal det vere representantar frå lokalsamfunnet, elevar, tilsette, foreldre og fylket.

Skuleutvalet er i eit rådgjevande organ med følgjande mandat:

1. Skuleutvalet skal vere det organet der alle partar i skulesamfunnet møtast for å drøfte og legge fram sine forventningar til opplæringa frå eigen ståstad.

2. Skuleutvalet skal ha fokus på skulen si rolle som regional utviklingsaktør innanfor kompetansebygging.

3. Skuleutvalet skal ha fokus på at brukarane skal kunne få uttrykke sine oppfatningar av skulen, og på at brukarundesøkinga vert følgt opp. 

Skuleutvalet (SU) 2020-2021
Odd Jostein Drotninghaug, representant kommune Steinulf Grøvik, representant lokalt næringsliv
Edel Pernille Ystenes, representant drift og pedagogisk personale
Harald Klokkerhaug, representant føresette
Karsten Jensen Representant føresette
Roger Welle Representant føresette
Ibrahim Abdulqadir Amin Osman, leiar elevråd
Simen Løseth Brunstad,  nestleiar elevråd
Emte Aure, leiar Skulemiljøutvalet
Liv Nordli Hole, nestleiar Skulemiljøutvalet 

Dokumenter