Korona

Smitteverntiltak

Regjeringa har fjerna alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, ein meter avstand og plikt til isolasjon ved sjukdom.

Det inneber likevel:

 1. Ingen sjuke bør møte på skulen, men du er ikkje pålagt isolasjon. 
 2. God hygiene og normalt reinhald
 3. Kontaktreduserande tiltak:
  Meteren er oppheva, men vi er oppfrodra til å tenkje smittevern.
  Vanleg organisering av klassar/grupper og skulekvardag

 

Fakta om unntak frå fråversreglar:

* Elevar med symptom på sjukdom treng ikkje å gå til lege for å få dokumentere fråveret.

* Alt fraver av helsegrunnar kan dokumenterast med eigenmelding for myndige elevar, og melding frå føresette for dei under 18 år.

* Fråver av helsegrunnar skal ikkje førast på vitnemål og kompetansebevis.

* Det gjeld også covid-19-relatert fråver som testing og karantene.

* Reglane er dei same som gjaldt i nesten heile forrige skuleår fram til 11. oktober i år.

* Elevar som har vore sjuke etter 11. oktober og fram til i dag, får sletta fråveret.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Har du stort fråver? Pass på at du har nok vurdering i faga dine!

 

 • Handvask: Vask deg ofte med såpe og vatn. Skru igjen vannkranen med papir.
 • Handvask/-desinfeksjon skal gjennomførast:
  • Ved ankomst skule
  • Før måltid/ mathandtering
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synleg skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pussa nasen)
  • Etter kontakt med dyr
 • Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og som føler seg sjuk, skal ikkje møte på skulen, men halde seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan kome tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.
 • Elevar: Vurdér om du er frisk nok til å gjere oppgåver heime, avtal dette med din kontaktlærar, som kan informere faglærarane. Fråværet kan i så fall registrerast som avtalt studiearbeid, slik at du unngår fravær
 • Tilsette: Vurdér om du er frisk nok til å ha nettundervisning med dine elevar. Avtal med din leiar.
 • Symptom på covid-19 kan vere milde og vanskelege å skille frå andre luftvegs-infeksjonar. Covid-19 smittar hovudsakleg via dråpe- og kontaktsmitte. Det er fyrst og fremst personar med symptom som er smittsomme, og smittefaren er størst idet symptom oppstår.
 • Dei mest vanlege symptoma på covid-19 er feber, hoste og tungt å puste. 
  Les meir om symptom her
 • Hald deg heime ved nyoppståtte luftvegssymptom dersom du føler deg sjuk. Du bør bli heime til forma er god, og du har vore feberfri i 24 timar. Milde restsymptom som rennande nase, snørr, hesheit og noko hoste er greit.
 • Ved positiv covid-test, hald deg heime i fire dagar frå symptomstart eller frå dagen for positiv test for dei utan symptom. Skuleelevar er unntatt testing, men vert råda til å halde seg heime dersom dei er sjuke. Dei kan gå på skulen når dei har vore feberfrie i 24 timar.

Husstandsmedlemmar og tilsvarande nære vert råda til å teste seg dagleg i fem døgn etter siste nærkontakt med den smitta. Utover dette vert det råda til at berre personar med symptom skal teste seg. Øvrige nærkontakter utan symptom treng ikkje å teste seg, men bør vere ekstra merksame på symptom.

Her kan du lese meir om nasjonale råd for testing og karantene. 

 

 

Snarvegar