Korona

Smitteverntiltak

 

Det er innført trafikklysmodell for videregåande skular. No er vår skule på «gult nivå».

 • Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og som føler seg sjuk, skal ikkje møte på skulen, men halde seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan kome tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.
 • Er du framleis sjuk etter 2 dagar, kontakt legen, så får du teste deg på legekontoret. 
 • Elevar: Vurdér om du er frisk nok til å gjere oppgåver heime, avtal dette med din kontaktlærar, som kan informere faglærarane. Fråværet kan i så fall registrerast som avtalt studiearbeid, slik at du unngår fravær
 • Tilsette: Vurdér om du er frisk nok til å ha nettundervisning med dine elevar. Avtal med din leiar.
 • Symptom på covid-19 kan vere milde og vanskelege å skille frå andre luftvegs-infeksjonar. Covid-19 smittar hovudsakleg via dråpe- og kontaktsmitte. Det er fyrst og fremst personar med symptom som er smittsomme, og smittefaren er størst idet symptom oppstår.
 • Dei mest vanlege symptoma på covid-19 er feber, hoste og tungt å puste. Les meir om symptom her
 • Handvask: Vask deg ofte med såpe og vatn. Skru igjen vannkranen med papir. Bruk minst muleg handsprit, då det tørker ut hendene.
 • Handvask/-desinfeksjon skal gjennomførast:
  • Ved ankomst skule
  • Før måltid/ mathandtering
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synleg skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pussa nasen)
  • Etter kontakt med dyr
 • Reingjering: 
  • Pultar og stolar blir vaska dagleg av renhaldar, kvar ettermiddag.
  • Når ei anna klasse skal inn på klasserommet same dag, må gruppa som forlet rommet gjere reint på kontaktflater.
  • Tastatur og anna utstyr som skal brukast av andre, må brukar vaske over dagleg med såpevatn eller overflatesprit. Slikt utstyr blir ikkje vaska av reinhaldspersonalet.
  • Klutar og reingjeringsmiddel ligg tilgjengeleg på vaskerommet ved 208. Brukte klutar skal leggast tilbake på vaskerommet for vask, i eigen merka kasse. Faglærar organiserer.
 •  Generelt:
  • Ungå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming).
  • Heile klasser/ faste undervisningsgrupper kan ha undervisning saman.
  • Elevar bør ha faste plassar i kvart klasserom eller faste samarbeidspartnerar/grupper.
  • Tilsette kan veksle mellom klasser, men bør halde avstand til elevar så langt det er muleg.
  • Utanfor klasserommet vert alle oppfrordra  til å halde ein meters avstand i alle situasjonar.
  • Unngå trengsel og store samlingar.

     • Transport og skuleskyss:

  • Bruk av offentleg transport til og frå skulen avgrensast der det er muleg.
  • Ved bruk av offentleg transport, bør elevane halde avstand til andre.
  • Skuleturar som inneber tett ansamling av elevar i store grupper og på offentlege transportmiddel bør avgrensast.
  • Skuleskyss: Elevar som er avhengige av skuleskyss kan ta buss eller annan transport for å kome seg til og frå skulen. Følg gjeldande nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elevar frå same hushaldning kan sitte saman. 
  • Elevane må halde avstand medan dei ventar på bussen/anna transportmiddel.
  • Det kan gjerast lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheiter.
 • Matpausar:
  • Alle Vg1 splitter opp 4. time i to økter med matpause 11.00-11.25. 4.t time held fram frå 11.25-11.50.
  • Klasser med kroppsøving i 3. og 4. time kan følge vanleg timeplan.
  • 11.25-11.35: Vasking av bord og stolar i kantina.
  • Alle Vg2 og Vg3 tar matpause fra 11.35-12.00. 5. time blir 5 min kortare.
  • For å redusere belastninga på kantina, vil det vere tillatt å ete på klasserom i matfriminutt. Hald god orden.

Gjeldende smittevernveileder gjeld frå 18. november. Her finner du fleire detaljar, bl.a. om kva du gjer om du blir sjuk eller om andre heime er sjuke. Alle tilsette må gjere seg kjend med gjeldande reglar, du finner den her

Snarvegar