Avansert søk


Opplæring i bedrift

Seksjon for fag- og yrkesopplæring har som oppgåve å kvalitetssikre opplæring i bedrift (fagopplæring) i Møre og Romsdal. Dette omfattar godkjenning av lærekontraktar og lærebedrifter, oppfølging av lærlingar, lærekandidatar, lærebedrifter og opplæringskontor, tilrettelegging for lærlingar og lærekandidatar med spesielle oppfølgingsbehov, formidling til læreplass, kompetanseheving for instruktørar, faglege leiarar og prøvenemnder, fag-og sveineprøver og utbetaling av tilskott til lærebedrifter.

Seksjonen skal i tillegg førebu saker til yrkesopplæringsnemnda, og informere om fag- og yrkesopplæring til samarbeidspartar, brukarar og innbyggjarar. Kontakt oss viss du har spørsmål om fagopplæring i Møre og Romsdal.

Les meir

Informasjon om Inntak

Her vil du finne informasjon om inntak til vidaregåande opplæring ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane. Det blir lagt ut statistikk etter at søknadsfristen er gått ut i mars og når inntaket er gjort i juli. Har du spørsmål, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Sjå kontaktinformasjon til høgre på sida.

Les meir

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Les meir

Høring- ny skolebruksplanl

Høringsbrevet om skolebruksplanen 2018-2021 er nå sendt ut.

Høringsbrevet og skolebrukstabellene ligger i høgremenyen.

Les meir

Skoleruta

Her finn du skoleruta for elevane skoleåra 2018/2019 - 2020/2021. 

Vaksenopplæring

Rett til vaksenopplæring gjeld for personar som ikkje har fullført  vidaregåande opplæring. Retten trer i kraft frå og med det året dei fyller 25 år.

Fagskolen

Fagskolen i Møre og Romsdal gir opplæring to stader i fylket; ved Fagskolen i Kristiansund og ved Fagskolen i Ålesund.

Bli høyrt, lær meir!

Korleis kan ein få gjennomslag for viktige saker i skolen sin? Og korleis kan ein få mest muleg læring igjen for den tida ein er elev i skolen? Jo, du følger punkta i plakaten du har på veggen i klasserommet.

Bli høyrt? Kvifor det?