Avansert søk


Nestua, Sunndal kommune

Arkeologisk rapport nr 9/2011

Les meir

SEFRAK

SEFRAK er eit landsdekkande register over eldre bygningar og andre kulturminne. Det rare namnet er opphavleg ei forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg, som var det organet som starta prosjektet. Ansvaret for registeret er seinare overteke av Riksantikvaren.

Freding av Dalen gård i Kristiansund

Dalen gård med bygningar, hage og tun er ein godt bevart lystgard frå slutten av 1700-talet. Garden blei etablert som eit løkkebruk for den skotske kjøpmannen Walter Miln, og er eit godt døme på korleis impulsar utanfrå påverka den lokale byggeskikken.

Tunet er no freda. Les meir på Riksantikvaren sine heimesider

Les meir

Konsertstøtte

Tilskot til konsertverksemd der profesjonelle musikarar og det frivillige musikklivet samarbeider om framføringane.

Søknadsfrist: Løpande, men seinast seks veker før gjennomføring av arrangementet. 

Les meir