Avansert søk


Skolebibliotek i vgs

Fylkesbiblioteket har ei sentral oppgåve med bibliotekrettleiing og systemansvar for skolebiblioteka i vgs i Møre og Romsdal. Formålet er å utvikle skolebiblioteka i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal til å bli gode pedagogiske reiskap og viktige arenaer for læring , kultur, oppleving og sosial utvikling.

 

Søknadsmidlar

Fylkesbiblioteket har ei viktig rolle som rådgivar både i søkjarprosess og gjennomføring av lokale prosjekt, både dei som gjeld lokale og nasjonale utviklingsmidlar.

Fagbibliotek

Fagbibliotek er bibliotek knytta til institusjonar og høgskolar, og er primært eit tilbod til eigne brukarar (studentar, tilsette, m.fl.)

Diskusjonsforum for bibliotektilsette

Det finst nasjonale og regionale diskusjonsforum for bibliotektilsette i form av både postlister og Facebook-grupper.

Folkebibliotek

Folkebiblioteka sine nettsider finn du på mrbiblioteket : her kan du velge kommune og gå direkte til ønska bibliotek

Kulturminner som næring

Har du nokon gong tenkt over at turistane som besøkjer oss her ute i havgapet synest at steinalderbuplassane ved Bremsneshola, klippfiskhistoria eller dei tapre losane på Hustadvika er det mest eksotiske ved staden vi bur?

Les meir

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.

Les meir