Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Fråværsreglement

Dette reglementet er ein del av ordensreglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fråværsføring og reglement

Her finn de informasjon om føring av fråvær og presiseringar som er laga i samband med innføring av nytt lovverk: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Ordens-og-fraavaersreglement

3. Risiko og avvik

Illustrasjon kartlegging

På Ørsta vgs ivaretek ein arbeidsmiljøet til både elevar og tilsette ved å ha fokus på følgjande:

  • ergonomi
  • inneklima
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • god helse
  • tryggleik
  • branntryggleik
  • forureining
  • elektriske anlegg

Arbeidsmiljøet blir ivaretatt gjennom:

 Brannøvingar

 Vernerundar

 Risikovurdering

 Innspel frå elevar og tilsette

AMU handsamar og vedtek handlingsplanar etter vernerundar og risikovurderingar.

AMU har også ansvar for å sjå til at det som kjem fram i handlingsplanane blir gjennomført innan fastsatt tidsfrist.

Alle avvik blir handsama i AMU