Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Befolkningssamansetting

Befolkningssamansetting

 

 

Med befolkningssamansetting meiner ein grunnlagsdata om befolkninga som kan omfatte tal innbyggarar, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderinga av den andre informasjonen, men kan også vere vesentleg i seg sjølv som del av utfordringsbildet for folkehelsa i kommunen/fylket. Ikkje minst vil utviklinga i befolkningssamansettinga kunne påverke strategiske vegval, som inkluderer folkehelse.

Befolkningssamansetting

- Folketal fordelt på aldersgrupper 1. januar 2018
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018 
- Folketalsutvikling i kommunane 1998-2018
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018
- Folketal 1. januar 2018 og endringar i året før
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018
- Fødde og fødselsoverskot 2017, kommunevis
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018
- Barn og unges relative del av befolkninga, etter kommune i 2018 
Kjelde: Notat Barn og unge

- Nettoflytting 2017 (all flytting)
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018

- Innvandrarbefolkninga i kommunane i Møre og Romsdal
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018

- Innvandrarbefolkninga i kommunane i Møre og Romsdal etter kjønn
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018

- Framskrivingar av folketalet mot 2028
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018

- Venta folketalsvekst i fylket dei neste 10 åra fordelt på aldersgrupper
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018

- Vekst i forsørgarbyrde for eldre (Personar i arbeidfør alder for kvar pensjonist)
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

-Forsørgarbyrde eldre 2019 og framskriving til 2029
Kjelde: SSB

Åleinebuande
 - Del åleinebuande i Møre og Romsdal, kommunevis 2018 
Kjelde: SSB

Skillsmisser
- Skilsmisser og separasjonar, kommunevis 2013 - 2017
Kjelde: SSB
 

Bustader og hushald 
 - Tal bustadsal, samla kjøpesum og gjennomsnittleg kjøpesum per omsetning, kommunevis 2016
Kjelde: Fylkesstatistikk 2018

Levealder
Forventa levealder etter utdanningsnivå, fylkesvis
Kjelde: Folkehelseinstituttet

- Levealder i befolkninga etter kommune og fylke 1998-2016
Kjelde: Folkehelseinstituttet

Les meir

Info uke 14-15

Info uke 14-15

Les meir

Info uke 14-15