Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Rektormøte

Rektormøte

Skjema for fritak i fag

Elev som tidlegare har bestått eit bestemt fag eller eit likeverdig fag, kan søke om å få fritak for det aktuelle faget. 

IBBY

Søknad om skuleplass utanom ordinært inntak

All ordinær søking om skuleplass skjer gjennom Vigo.no innan 1. mars kvart år.

Dersom skulen har ledig kapasitet etter ordinært inntak er ferdig, kan vi opne for inntak frå skulen si lokale venteliste. Skulen har ikkje anledning til å ta inn elevar frå lokal venteliste før etter klarsignal fra Inntakskontoret i Møre og Romsdal fylkeskommune er gitt.  

Skjema for fritak i kroppsøving

A) Søknad om fritak frå vurdering med karakter.

Ved fritak frå vurdering med karakter, skal eleven framleis delta i opplæringa og få underveisvurdering/halvårsvurdering utan karakter.
NB! I tillegg til attest frå lege/spesialist, må det vere med uttalelse frå faglærar om at tilrettelegginga som er utprøvd i faget ikkje kan vurderast med karakter.

B) Søknad om fritak frå opplæring i heile faget.

NB! For å få fritak frå opplæring i faget, må det dokumenterast at kroppsøving er til skade for eleven. Det må gå fram av legeerklæringa kvifor deltaking i opplæringa i kroppsøving vil vere til skade for eleven, jfr. Opplæringsloven § 1.12, og at dette ikkje kan løysast ved å tilrettelegge opplæringa. 

Søknaden kan fyllast ut i dette skjemaet her. 

Søknad om opptak som delkurselev

Ein delkurselev får elevstatus i faget og må møte til undervisning som vanleg elev. Det føres timefråvær.

Delkurselev får termin- og standpunktkarakter og kan trekkast ut til eksamen.   

Skulen kan kun gi tilbod i fag som har ledig kapasitet.