Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


6. HMS-bibliotek

IMAG0272

Oversikt over HMS-lover, forskrifter og rutinar.

Finn de her.

6. HMS-bibliotek

IMAG0272

Oversikt over HMS-lover, forskrifter og rutinar.

3. Kartlegging

Vernerunde gjennomføres etter årshjulet for HMS-arbeidet på skulen. Fylkets sjekkliste for vernerunde blir brukt. Risikovurderinger gjennomføres etter skulens mål-og tiltaksplan og behandling i AMU. Resultata frå kartlegginga blir teke opp i AMU, der tiltak blir prioritert og lagt inn i HMS handlingsplan. Ved påfølgende vernerunde kontrolleres at planlagte tiltak er gjennomført og avvik lukka.

Kartlegging av psykososiale faktorar vil skje på bestilling frå avdelingane og skal handsamast strengt konfidensielt. Avvik av psykososial karakter skal ikkje rapporterast i Riskmanager.

OD/AMU-møte

I tabellen nedanfor ser du kven som deltek på desse møta. 

Surnadal vgs

HMS-dokumentasjon for Surnadal vidaregåande skole.

05. Psykososialt arbeidsmiljø

Møre og Romsdal fylkeskommune har fastsett at det som ein del av ei total kartlegging av det samla arbeidsmiljøet, skal gjennomførast ei kvantitativ kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i heile organisasjonen tredjekvart år.

Retningslinja inneheld prosedyre for førebuing, gjennomføring og oppfølging av psykososial arbeidsmiljøundersøking.

Sjukefråver

En sentral målsetting i arbeids- og velferdspolitikken er å redusere sjukefråværet. Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen) har som sitt delmål 1 at fråværet skal ned med 20%, og skal ikkje overstige 5,6%. Det er brei einigheit om at eit lågare fråvær er muleg, spesielt fordi variasjonen innanfor bransjar er stor.