Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Seminar om miljøgifter i fjordane

Onsdag 25. september blir det seminar om dei miljøgiftene som ligg på sjøbotnen utanfor verft, industri og hamner. Korleis påverkar det vatnet? Vil dei nokon gong forsvinne? Og kva kan gjerast? Vi inviterer kommunar og bedrifter som har miljøgifter i sjøområda sine.

Les meir

Nytt visningssenter opna på vindeenergisenteret

I dag, 12. september, blir eit nytt sørvisbygg og visningssenter opna ved Nasjonalt vindenergisenter på Smøla (NVES). Fylkeskommunen har støtta prosjektet med 3,3 millioner kroner.

Les meir

Erfaringskonferanse Move to MoRe

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til erfaringskonferansen "Med entusiasme skapar vi attraktivitet" onsdag 05. og torsdag 06. mai i Geiranger.

Les meir

Reiselivskonferansen 2014 til Kristiansund

Reiselivskonferansen 2014 blir arrangert i Kristiansund, 20. og 21. mars. Det blir to dagar fagleg og sosialt bransjetreff, med innlegg i toppklasse. Smakebitar frå programmet får du allereie no.  

Les meir

Ønskjer kandidatar til Fylkesprisen Årets Bedrift

Kven meiner du fortener Fylkesprisen Årets Bedrift 2013? Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer alle til å sende inn forslag til kandidat. Frist for innsending er 3. februar 2014.

Les meir

Regionale forskningsfond ei styrke for bedrifter og institusjonar

Dei regionale forskingsfonda bidreg til å utvikle gode og konkurransedyktige forskingsmiljø, i følge ei fersk evaluering.

Les meir

Horisont 2020 - Informasjonsmøter i Ålesund og Molde

No startar EU sitt nye rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont 2020. Det blir informasjonsmøte på Høgskolen i Ålesund 4. februar og på Høgskolen i Molde 5. februar.

Les meir

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion er lagt ut til høyring

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2015 -2021 er no lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Forvaltningsplana skal bidra til å styre og samordne vassforvaltninga og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Høyringsfristen er 31.12.2014.

Les meir

Korleis kan DU bli kjent med EU sitt ungdomstilbod?

Erasmus+ er namnet på EU sitt nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I programmet blir det lagt stor vekt på opplæring og kjennskap til EU-systemet, nettverksbygging på tvers av landegrenser, modernisering og erfaringsutveksling.

Les meir

Nordsjøkonferansen 2014: Nye prosjektmoglegheiter i Nordsjøregionen

25.-27. juni deltok Møre og Romsdal fylkeskommune på Nordsjøkonferansen i Aberdeen, Skottland. I år var merksemda først og fremst retta mot dei nye moglegheitene for prosjektsamarbeid og -finansiering innan mellom anna øko-innovasjon, berekraftig utvikling og grøn transport.

Les meir