Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR > Arbeidsgivarpolitikk > Svært godt arbeidsmiljø i MRFK

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post

Svært godt arbeidsmiljø i MRFK

Medarbeidere som trives på jobb, høy arbeidsglede, og få tegn på negativt stress og utmattelse er mellom hovedfunnene i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2015 (MTM).

mtm

Undersøkelsen ble gjennomført med elektronisk spørreskjema i september/oktober, og av 2262 medarbeidere var det en oppslutning på 88%. Dette er en svarprosent som gir legitimitet til undersøkelsen både for driftsenhetene, og samlet for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Organisasjons- og kulturutvikling
Målet med undersøkelsen har vært å få oversikt over tilfredsheten og engasjementet til medarbeidere i ulike ledergrupper og avdelinger. Ved å få denne oversikten kan man bedre forstå de faktorene i arbeidet som bidrar til best mulig trivsel, helse og yteevne, samt bidra til å utvikle en kultur preget av åpenhet, trygghet, tillit og ansvarlighet. Ikke minst bidrar undersøkelsen til å få kunnskap om forhold ved arbeidsmiljøet som kan gi grunnlag for å iverksette forbedrings- og bevaringstiltak.

Stor medarbeidertilfredshet
Hovedfunn fra undersøkelsen viser med høy gyldighet at medarbeidertilfredsheten i Møre og Romsdal fylkeskommune er veldig god. I summen av opplevde stimuli og belastninger gir de ansatte uttrykk for at de trives på jobb i fylkeskommunen, viser høy arbeidsglede, det er få tegn på negativt stress og utmattelse, samt at Møre og Romsdal vurderes positivt som organisasjon. Selv om resultatene for fylkeskommunen samlet er veldig bra er det også denne gangen identifisert arbeidsmiljøutfordringer i enkelte enheter og avdelinger som krever kvalitativ oppfølging.

Høy grad av rolleklarhet
De sterke resultatene viser at Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsoppgaver som oppleves som stimulerende, uavhengig av sektor, noe som regel betyr mye for motivasjonen og engasjementet. Det er høy grad av rolleklarhet ved at medarbeiderne vet hva som forventes av dem, det sosiale samspillet mellom medarbeidere oppleves som godt, samt at ledere vurderes meget positivt. Det vil si at de fleste ledere støtter sine medarbeidere, involverer dem og behandler medarbeiderne på en rettferdig måte.

Arbeidsmiljøutfordringer
Det er ikke registret så mange tydelige utfordringer med unntak av tilbakemelding og mobbing. Gjennom undersøkelsen er det registrert tilfeller av både observert og egenopplevd mobbing, noe som står i kontrast til andre normale eller gode resultater på relasjoner i organisasjonen. Det er likevel slik at tallene på mobbing er noe lavere enn siste undersøkelse i 2013. Når det gjelder vurdering av tilbakemelding oppleves dette å forekomme i mindre grad enn det som er vanlig i norske virksomheter generelt. Dette gjelder spesielt tilbakemelding fra ledere på hvordan de vurderer ansattes jobbutførelse.
Det er utarbeidet prosessbeskrivelser for hvordan det skal jobbes med oppfølging av resultatene, her under også en egen prosedyre for håndtering av mobbing. Det vil være aktuelt å trekke inn ekstern bistand i oppfølgingen overfor enheter og avdelinger med mer krevende arbeidsmiljøutfordringer. Overordnet arbeidsgiver vil følge opp og være involvert i deler av slike prosesser.

God medarbeidertilfredshet over tid
Selv om det er identifisert arbeidsmiljøutfordringer i enkelte avdelinger/seksjoner er en generell og enkel konklusjon, på tredje undersøkelse på rad, at tilfredsheten blant medarbeidere i Møre og Romsdal fylkeskommune er svært god. Dette gir et svært godt grunnlag for videre utvikling av organisasjonen vår.

Nærmere informasjon om hvordan undersøkelsen blir fulgt opp finn du på våre intranettsider her.

Det vil bli gitt samlet tilbakemelding om resultatene til alle ansatte både på enhets-, avdelings- og seksjonsnivå.