Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Tariff 2014

15.10.2014

Tariffoppgjøret 2014
KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Hovedtariffavtalen er nå ferdigstilt og tilgjengelig i KF Personal.
Revisjonen av Hovedtariffavtalen omfatter få materielle endringer i kapittel 1. De mest omfattende endringene er knyttet til nytt sentralt lønnssystem i kap. 4 fra 2015 og til nye pensjonsbestemmelser som er tilpasset lov om Statens pensjonskasse.

For Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes fellesorganisasjon gjøres Hovedtariffavtalen gjeldende fra 01.09.2014.

Hovedavtalen er ferdigstilt og tilgjengelig i KF Personal.

B-07/14 Hovedavtale 1.1.2014 - 31.12.2015. Rundskrivet omhandler blant annet informasjon om endringene i Hovedavtalen samt merknader til enkelte bestemmelser i del A og del B hvor partene sentralt er enige om forståelsen og anbefalt praktisering.

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring med utløp 31.12.2013 er prolongert til 31.7.2015. 
1.8.2015 vil en ny avtale tre i kraft. Den nye SFS 2213 for perioden 1.8.2015 - 31.12.2017 er også tilgjengelig i KF Personal.

02.09.2014 

Virkningsdatoer - sentrale og lokale tillegg

KS melder:

"For de som pr. 1. mai 2014 var medlemmer av Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon gjelder følgende virkningsdatoer: 

 • Sentrale tillegg etter HTA kap. 4: 1. september 2014
 • Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser i HTA kap. 4: 1. september 2014
 • Lokale tillegg etter HTA kap. 4.A.1: 1. juli 2014
 • Lønnsendringer/lokale tillegg etter HTA kap. 3.4.2 og kap. 5.2: 1. september 2014 (med mindre partene lokalt  kommer til enighet om annen  dato for iverksetting)

Virkningsdato for iverksetting av lokale tillegg etter HTA kap. 4.A.1 er altså uendret, dvs. 1. juli 2014 for alle arbeidstakere omfattet av HTA kap. 4. Den opprinnelige virkningsdatoen for lokale tillegg ble opprettholdt av rent praktiske hensyn knyttet til pottberegning, pottforbruk osv.

Rekkefølgen for iverksetting av de ulike tilleggene, slik den framgår av B-rundskriv 5/2014 s. 4-5, vil imidlertid gjelde også for medlemmer av de fire organisasjonene som har vært i konflikt. Det generelle tillegget beregnes av grunnlønn pr. 30.04.2014. Lokale tillegg pr. 01.07.2014 vil dermed ikke inngå i grunnlaget for beregning av sentrale tarifftillegg.

Fristen for organisasjonenes respektive uravstemninger er 10. september 2014. Det vil etter dette bli utarbeidet et B-rundskriv som supplement til B-rundskriv 5/2014. Fristen for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4.A.1 er uendret, dvs. 1. november 2014. Ankefristen er satt til 15.11.2014.

Fristen for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3.4.2 og HTA kap. 5 er 1. oktober 2014, med mindre partene lokalt blir enige om annen frist."

01.09.2014

Streiken er over!

KS melder:"KS og lærerorganisasjonen er nå blitt enige om en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Streiken er avblåst, og lærerne må gå tilbake på jobb i dag, men undervisningen vil først gjenopptas fra i morgen, tirsdag 2. september.

Forslaget til avtale er anbefalt av alle parter, men den må ikke iverksettes før avtalen er akseptert. Frist for uravstemming er 10. september kl. 16.00.

Hovedstyret i KS har vedtatt avtalen, og den skal derfor ikke ut på uravstemming hos KS sine medlemmer.

Det anbefalte forslaget finner du her:

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/konflikt_2014/Streiken-er-na-over-/ "

19.08.2014

Hovedstyret beklager lærerstreiken

"Hovedstyret i KS beklager at lærerstreiken rammer titusenvis av elever. KS vil ta et nytt initiativ til forhandlinger med lærerorganisasjonene.

KS har forståelse for den frustrasjonen som over år har bygget seg opp blant lærerne, og som blant annet har sammenheng med ulike skolereformer. Disse reformene har ført til økte krav til rapportering og administrativt merarbeid. Dette vil KS gjøre noe med. KS understreker at vi har stor respekt for den jobben lærerne gjør og vil aktivt samarbeide for å bedre tilliten mellom lærere og arbeidsgiver.

KS og lærerorganisasjonene har siden 2006 arbeidet for å heve kvaliteten i skolen, ved å legge til rette for økt samarbeid mellom lærere, og mellom lærere og skoleledelse. Økt tilstedeværelse på skolen har vært ett av flere virkemidler for å få til dette. KS og Utdanningsforbundet anbefalte begge en avtale i mai som vi da var enige om ivaretok dette. Som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon og på vegne av skoleeierne, kan vi ikke se bort fra dette arbeidet. Intensjonen om å skape en bedre skole gjennom økt samarbeid er fortsatt viktig.

KS har i forhandlinger og mekling arbeidet for raskt å finne en løsning på konflikten. KS understreker at det er partenes felles ansvar å forhandle fram en avtale, og vi har som klar ambisjon å bidra til dette. KS vil ta et nytt initiativ til forhandlinger med lærerorganisasjonene. Vi vil foreslå nye fleksible løsninger som ivaretar intensjonen om en bedre skole, gjennom mer samarbeid ved blant annet  tilstedeværelse og mulighet for ledelse."

15.08.2014

KS har i dag sendt ut følgende pressemelding:

 

«KS strakk seg langt for å finne en løsning. Da det ikke førte fram foreslo KS at Rikslønnsnemnda skulle fastsette arbeidstidsavtalen for lærerne, slik at streiken kunne avsluttes før skolestart.

 

Alvoret i situasjonen krever at partene er villig til å prøve alle løsninger. Streik i skolen er en meget alvorlig situasjon. Tusenvis av elever og foreldre vil bli rammet.

 

-       Påstanden om at KS ikke skjønner alvoret og ikke har beveget seg faller på sin egen urimelighet. Vi satt sammen i fire dager og Riksmekleren var i hele går tydelig på at vi strakk oss langt. Når heller ikke dette førte fram, er eneste mulighet for å avslutte streiken før skolestart at Rikslønnsnemnda overtar.

 

-       Det er fortsatt ikke for sent å få avsluttet streiken før elevene skal møte på skolen, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i KS. Ved å overlate saken til Rikslønnsnemnda, kan elever og lærere være på skolen igjen på mandag.

 

-       Det har vært en svært spesiell situasjon å forhandle om en avtale begge parter opprinnelig sa ja til, men som et stort flertall av lærerne stemte ned. Når heller ikke denne meklingen førte frem, er eneste muligheten til å få slutt på streiken før skolestart en frivillig lønnsnemnd. Det krever at partene er enig om det, sier Sundnes.

 

 

Fakta om Rikslønnsnemda og lønnsnemndsloven:

Rikslønnsnemnda settes i den enkelte sak med 9 medlemmer i tvister etter arbeidstvistloven. Fem medlemmer oppnevnes av Kongen for tre år av gangen, mens fire utpekes av partene i den konkrete tvisten, to fra hver av partene. Ett av medlemmene fra hver side skal ha rådgivende status, mens ett medlem har stemmerett. Partene må bestemme ved utpekingen hvilket av deres to medlemmer som skal ha stemmerett.

 

Lønnsnemndsloven følger arbeidstvistlovens regler om Arbeidsretten så langt de passer. Reglene tar sikte på å sikre en mest mulig grundig og forsvarlig saksbehandling. Partene får først anledning til å komme med skriftlige innlegg. Deretter avholdes det en muntlig forhandling hvor partene gjerne møter med prosessfullmektiger og har adgang til å legge frem for nemnda alle opplysninger som de mener er av betydning for tvisten. Nemnda kan selv innhente nødvendige tilleggsopplysninger.

 

Etter lønnsnemndloven § 2 andre ledd har en kjennelse fra Rikslønnsnemnda samme virkning som en tariffavtale. Det fortsettes at Rikslønnsnemnda skal være et upartisk, objektivt og uavhengig organ.»

 

01.07.2014

KS meldar om:

"Tariff 2014: Streikeuttak pr. 1. juli

Det er nå streik i 3 kommuner, og totalt 44 personer er i streik i kommunene Bergen, Karmøy og Bærum.

Utdanningsforbundet har tatt ut 33 medlemmer i streik i Bergen kommune fra tirsdag 1. juli.
SL har hatt 5 personer i streik i Karmøy kommune siden arbeidstidens begynnelse tirsdag 10. juni.
MFO har hatt 6 personer i streik i Bærum kommune siden arbeidstidens begynnelse onsdag 11. juni.
Norsk Lektorlag er også i konflikt, men de har valgt å ikke ta ut noen i streik på det nåværende tidspunkt.

Partsforholdet til Utdanningsforbundet, SL, MFO og Norsk Lektorlag opphører fra konfliktens start. Dette gjelder i hele tariffområdet, også der det ikke er varslet plassfratredelse. Dersom lønnsendringer iverksettes før konflikten med de 4 organisasjonene er over skal ingen av deres medlemmer har ny lønn før konflikten er over.

En eventuell opptrapping av streiken må varsles 4 dager før opptrapping."

27.06.2014

KS meldar om:

"Aktuelle spørsmål og svar om konflikt

Noen aktuelle spørsmål og svar angående ulike problemstillinger under en konflikt.

Hvordan foregår partssamarbeid med de organisasjoner som er i konflikt?
Partssamarbeid med Utdanningsforbundet, MFO, SL og Norsk lektorlag opphører under hele konflikten. Dette gjelder også i kommuner/fylkeskommuner som ikke er tatt ut i streik.

Hvordan skal forberedelser til lokale forhandlinger gjennomføres under konflikten?
- Lønnspolitiske drøftingsmøter må gjennomføres som planlagt uten organisasjonene som er i konflikt
- Det kan være hensiktsmessig at tidspunkt for gjennomføring av 4.A.1-forhandlinger legges så nært opp til fristen som praktisk mulig
- Partene er enige om frister for gjennomføring av lokale 4.A.1-forhandlinger. KS vil ikke ta initiativ til å endre fristen som er satt til 1. november. KS vil over sommeren vurdere behovet for å drøfte praktiske spørsmål rundt gjennomføringen av lokale forhandlinger – dersom konflikten blir langvarig.

Skal resultatet av tariffoppgjøret iverksette for medlemmer av organisasjoner i konflikt som ikke jobber i skolen?
Utdanningsforbundet, MFO, SL og Norsk lektorlag har sagt nei til avtalene (HTA og arbeidstidsavtalen) og det innebærer at resultatet ikke skal iverksettes for noen av deres medlemmer. Kommunene/fylkeskommunene må innhente fullstendige medlemslister fra disse fire organisasjonene for å forsikre seg om at ingen får utbetalt lønnsendringer fra 1. mai.

Hva med ansiennitetsopprykk for medlemmer av organisasjoner i konflikt ?
Dersom medlemmer av organisasjoner i konflikt har ansiennitetsopprykk i konfliktperioden vil de ha rett til å få opprykk i henhold til tabellen i HTA 2012-2014.

Når vet vi om det blir streik i vår kommune/fylkeskommune?
Fristen for lokale plassfratredelser følger av Hovedavtalen del A § 5-1-1 som lyder:
"Oppgave over de arbeidstakere som skal tas ut i arbeidskamp, skal gis den lokale arbeidsgiver/forhandlingssammenslutningens lokale ledd minst fire dager før plassfratredelsen. Varselet gis til arbeidsgivers utpekte representant innenfor virksomhetens kontortid.""

"Lærernes arbeidstid

Avtalen som ble anbefalt av både Utdanningsforbundet og KS, bygger på tillit til at lærere og skoleledere sammen er i stand til å bygge og videreutvikle en kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i skolen.

Det er nødvendig for å skape en bedre skole både for lærere, elever og det norske samfunnet. Avtalen vil gi rom for ledelse som inkluderer fleksibilitet og lokal tilpasning.

Kommunene og fylkeskommunene, samt 37 av de 41 arbeidstakerorganisasjonene KS forhandler med, har sagt ja til meklerens forslag til løsning. I KS har 99,5 prosent av de som har avlagt stemme, stemt for avtalen.

Dette var KS og Utdanningsforbundet enige om og som lærerne stemte nei til:

 • Årlig timeantall opprettholdes som før på 1687,5 timer.
 • Ingen endring i sentrale bestemmelser om undervisningsomfang.
 • I utgangspunktet jobber lærerne på skolen 7,5 timer pr dag, dersom arbeidsplassene er tilfredsstillende. Hvis ikke, er lærernes arbeidstid på skolen som før. «I utgangspunktet» betyr at den daglige arbeidstiden kan variere, og at det er stor grad av fleksibilitet.
 • Fremdeles disponerer lærerne om lag seks timer ukentlig til individuelt arbeid.
 • Rektor og lærer kan dessuten avtale individuelle ordninger for hjemmearbeid.
 • Bedre sikring av tid til for- og etterarbeid.
 • Mindre undervisning for nyutdannete lærere.

I løpet av våren har det kommet fram flere eksempler på hva dette handler om: I Klassekampen kunne vi lese om Verket skole i Moss, og Kommunal Rapport og Aftenposten har hatt reportasjer fra Haugerud skole i Oslo. I dag har Østlendingen en reportasje fra Tolga skole hvor lærerne jobber 7,5 timer hver dag og kunne ikke tenke seg noe annet (se lenke i rammen nedenfor).

På disse skolene har skoleledere og lærere funnet frem til gode, lokale løsninger, valgt mer tid til samarbeid og felles kompetansebygging. Resultatene er bedre elevresultater, bedre trivsel hos både lærere og elever, kort sagt: Bedre skole, helt i tråd med hva skoleforskningen rapporterer og hva evalueringer av tidligere forsøk har vist.

I bladet «Utdanning» nr. 6, 2013, skriver nestlederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal: «De beste skolene er de som er kollektivt orienterte, der kollegiet i felles refleksjonsprosesser evaluerer og forbedrer sin egen og hverandres undervisningspraksis. Dette trenger vi mer – ikke mindre – av». Dette er helt i tråd med hva som er KS' syn på hva slags skole vi trenger, og de foreslåtte justeringene i arbeidstidsavtalen er et bidrag til å oppnå dette."

26.06.2014

KS meldar om:

"Iverksetting av meklingsresultatet

KS’ medlemmer har gjennom uravstemning vedtatt meklingsløsningen, det samme har alle organisasjonene med unntak av Utdanningsforbundet, MFO, SL og Norsk Lektorlag.

Resultatet kan dermed iverksettes for alle arbeidstakere, unntatt for medlemmene i disse fire fagforeningene.

KS har i dag meddelt Riksmekler at forslaget av 26.5.2014 vedrørende tariffrevisjonen 1. mai 2014 er vedtatt av KS’ medlemmer. Av i alt 622 stemmeberettigede har 207 avgitt stemme. Av disse har 206 stemt ja og 1 stemt nei. Svarprosenten er 33,3 % og *Ja*- stemmene utgjør 99,5 % av de avgitte stemmene.

Utdanningsforbundet har ikke vedtatt meklingsløsningen, og varslet plassfratredelse fra 1. juli.  Skolenes Landsforbund og Musikerenes Fellesorganisasjon er fortsatt i streik. Norsk Lektorlag har heller ikke vedtatt løsningen og vil varsle plassfratredelse senere. Ingen medlemmer i disse organisasjonene skal ha ny lønn utbetalt så lenge streiken pågår – selv om de ikke selv er tatt ut i streik. Kommunene/fylkeskommunene må innhente fullstendige medlemslister fra disse fire organisasjonene.

Resultatet kan ellers iverksettes for alle andre arbeidstakere i KS’ tariffområde, og generelle/sentrale lønnstillegg kan for disse utbetales med virkning fra 1. mai 2014.

SFS 2213 – arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet – er en del av meklingsløsningen som nå er vedtatt av kommuner/fylkeskommuner og 37 av de 41 fagforeningene med partsforhold i KS-området. I skoleeiere/skolelederes forberedelser til nytt skoleår må det tas hensyn til at ny arbeidstidsavtale foreløpig ikke iverksettes for de langt fleste av lærerne.

Fra 25.juni 2014 opphørte alt partssamarbeid med Utdanningsforbundet, SL, Norsk Lektorlag og MFO.

Det vil utarbeides et B-rundskriv som omtaler presiseringer knyttet til iverksetting av avtalte lønnstillegg og ny hovedtariffavtale pr. 1.5.2014. Rundskrivet kan ventes i begynnelsen av juli."

25.06.2014

KS meldar om:

"Streik i skolen – løsning for flertallet

Lærerne har stemt nei til et forslag både Utdanningsforbundet og KS har anbefalt.

- Det er skuffende at lærerne har sagt nei til et forslag både Utdanningsforbundet og KS har anbefalt. Dermed sier de nei til en avtale som legger til rette for å utvikle en kollektiv samarbeidskultur i skolen, noe begge parter mener er nødvendig, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS.

Han understreker at kommunene og fylkeskommunene, samt 37 av de 41 arbeidstakerorganisasjonene KS forhandler med, nå har sagt ja til meklerens forslag til løsning, og endringene iverksettes for disse.

Sundnes avviser blankt at avtalen er et uttrykk for mistillit til lærere, eller at den vil være til skade for elevenes læring:

- De som for alvor tror at Utdanningsforbundet ville anbefalt en avtale som bygger på mistillit til lærerne, eller vil føre til en dårligere skole, kjenner Utdanningsforbundet dårlig, sier Sundnes. Tvert imot bygger avtalen på tillit til at lærere og skoleledere sammen skal være i stand til å bygge og utvikle en kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i skolen. Det er nødvendig for å skape en bedre skole både for lærere, elever og det norske samfunnet.

Meklingsløsningen som nå er vedtatt av et stort flertall, inneholder ny hovedtariffavtale med lønnsjusteringer og arbeidstidsavtalen for lærerne."

26.05.2014 kl. 07:55:

I meklinga mellom LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne på arbeidstakarsida og KS på arbeidsgivarsida la meklar Reidun Wallevik fram eit forslag som partane har tilrådd.

 1. Riksmeklaren sin møtebok 

Det er utarbeidd ein rettleiar til den nye arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Her ein meir utførleg om korleis enkelte reglar er å forstå. I tillegg vises det til overgangsreglar for livsfasetiltaka, samt ulike dømer på utrekning av ressurser, overtidsgodtgjersle m.m.

Vedlagt følgjer både ny arbeidstidsavtale, inkl. vedlegg 1 med årsrammer for undervisning, samt rettleiaren.

 1. SFS 2213
 2. SFS 2213 Rettleiar
 3. SFS 2213 Vedlegg 1

Endringer i HTAs vedlegg 6

I meklaren sitt forslaget  er ei endring i HTAs vedlegg 6:

"For innplassering i st.kode 7965 lektor er det nå kommet en presisering om at man må ha mastergrad e.l. og utdanningtilsvarende minst 5 års normert studietid."

Vidare er det slik at det ikke lenger vil bli gitt automatisk uttelling for vidareutdanning, dersom denne vidareutdanninga ikkje er i fag som er med i læreplana i vedkommande skoleslag. KS meinar at regelen ikkje skal gjerast gjeldande for lærarar som allereie er i gang med vidareutdanning, men at den trer i kraft for lærere som starter vidareutdanning etter 1.8.2014. KS understreker at det vil fremdeles være naturlig å få uttelling for videreutdanning i andre undervisningsrelaterte fag dersom desse kan sjåast på som relevante, sjøl om desse ikke er med i læreplanen i vedkommende skoleslag.

----------------

21.mai 2014

Lønnspolitisk drøftingsmøte

 1. referat frå hovedtema 1 Konfliktberedskap

----------------

30. april ble det klart at lønnsoppgjøret i KS-området går til mekling. Meklingsfristen er 25. mai kl. 24.00, og en eventuell streik kan tidligst tre i kraft fra arbeidstidens start den 26. mai.

Under mekling foregår samtalene mellom partene via riksmekleren - og bak lukkede dører. KS gjør derfor igjen oppmerksom på at vi ikke kan gå ut med konkret informasjon inntil det foreligger et anbefalt eller avvist meklingsresultat. Det vil bli orientert om fremdriften i forhandlingene.

Partene hadde sitt første møte hos riksmekleren 5. mai.

Ressurser for einingane når ein førebur seg før konflikt og ved konflikt:

 1. Informasjonsskriv til einingane
 2. KS - Forholdsregler ved streik 10. utgave (2012)
 3. Retningslinjer - beredskap ved arbeidskonflikt
 4. Kva lyt skulen gjere før plassfråtreding
 5. Skjema Søknad om dispensasjon frå streik